Friday, 29 June 2012

Alphabet "J"


Ibu soh..jahit sendiri........ini ler hasilnya..

Hari Suka Taska 2012






Aku n Basikal



Akhirnya...umur 11 tahun..baru reti kayuh basikal...hahahahahahahhahahah....